Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG

Mục 1. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG

Điều 5. Thông số quan trắc Thông tư 24/2017/TT-BTNMT :

 1. Thông số quan trắc môi trường không khí ngoài trời bao gồm: các thông số khí tượng (hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất), SO2, CO, NO2,O3, H2S, NH3, benzen, toluen, xylen, styren, acetonitril, benzidin, naphtalen, acetaldehyde, anilin, cloroform, formaldehyt, tetracloetylen, vinyl clorua, phenol, CH4, methyl mercaptan, acrylonitril, acrolein, hydrocacbin, n-octan, xyanua, PAHs, cylohexan, n-heptan, Cl2, HF, HCN, H3PO4, H2SO4, HBr, HNO3, HCl, Ni, Hg, Mn, As, Cd, Cr (VI), asin (AsH3), tổng bụi lơ lửng (TSP), PM10, PM2,5, Pb, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (d1-PCB).

  **** Thiết bị lấy tổng bụi lơ lửng (TSP), PM10, PM2,5, Pb, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) hãng HIQ – Mỹ:

Hình 1: Trạm lấy mẫu bụi TSP, PM10, PM2.5 thể tích lớn Model: HVP4200AFC/230

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

 1. Thông số quan trắc tiếng ồn, bao gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax) và cường độ dòng xe (đối với tiếng ồn giao thông đường bộ).

  **** Máy đo độ ồn tích phân TYPE 6236  và đo độ ông TYPE 6226 hãng ACO – Nhật Bản

Hình 2: Máy đo độ ồn có phân tích giải tần 6236
Model: TYPE6236

 

 1. Thông số quan trắc độ rung: mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s2).

**** Máy đo độ rung (dB) model: TYPE 3233 và đo gia tốc rung model: TYPE 3116 hãng ACO – Nhật Bản:

Hình 3: Máy đo độ rung dB Model: TYPE 3233

Điều 6. Tần suất và thời gian quan trắc

 1. Tần suất quan trắc môi trường không khí ngoài trời: tối thiểu 06 lần/năm, 2 tháng/lần.
 2. Tần suất và thời gian quan trắc tiếng ồn
 3. a) Tần suất quan trắc tiếng ồn: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần;
 4. b) Thời gian quan trắc tiếng ồn

b.1) Khoảng thời gian đo liên tục của mỗi phép đo là 10 phút, trong vòng 01 giờ tiến hành tối thiểu 03 phép đo, sau đó lấy giá trị trung bình của 03 phép đo. Kết quả thu được coi như giá trị trung bình của giờ đo đó;

b.2) Đối với tiếng ồn phát sinh từ các cơ sở sản xuất ảnh hưởng đến môi trường ngoài trời, phải tiến hành đo trong giờ làm việc.

 1. Tần suất quan trắc độ rung: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng /lần.

Điều 7. Phương pháp quan trắc

 1. Phương pháp quan trắc môi trường không khí ngoài trời
 2. a) Lấy mẫu và đo tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1

STT Thông số Số hiệu phương pháp
1. SO2 • TCVN 5971:1995;

• TCVN 7726:2007;

• MASA 704A;

• MASA 704B

2. CO • TCVN 5972:1995;

• TCVN 7725:2007;

• IS 5182-10 (1999) (Không áp dụng mục 3);

• MASA 128

3. NO2 • TCVN 6137:2009;

• MASA 406

4. O3 • TCVN 6157:1996;

• TCVN 7171:2002;

• MASA 411

5. H2S • MASA 701
6. NH3 • TCVN 5293:1995;

• MASA 401

7. Benzen • ASTM D 3686-95;

• ISO 16017-1:2000;

• MASA 834;

• NIOSH method 1501

8. Toluen • ASTM D 3686-95;

• ISO 16017-1:2000;

• MASA 834;

• NIOSH method 1501

9. Xylen • ASTM D 3686-95;

• ISO 16017-1:2000;

• MASA 834;

• NIOSH method 1501

10. Styren • ISO 16017-1:2000;

• NIOSH method 1501

11. Acetonitril • NIOSH method 1606
12. Benzidin • NIOSH method 5509
13. Naphtalen • OSHA method 35
14. Acetaldehyde • NIOSH method 2538
15. Anilin • NIOSH method 2002
16. Cloroform • NIOSH method 1003
17. Formaldehyt • OSHA method 52;

• NIOSH method 2541;

• NIOSH method 3500

18. Tetracloetylen • NIOSH 1003;

• USEPA method TO-17

19. Vinyl clorua • NIOSH 1007;

• USEPA method TO-17

20. Phenol • NIOSH 3502;

• NIOSH method 1501;

• OSHA 32

21. CH4 • ASTM 1945;

• MASA 101

22. Mercaptan (tính theo Methyl mercaptan) • ASTM D2913 – 96(2007);

• MASA 118

23. • NIOSH method 1604
24. Acrolein • NIOSH method 2501
25. Hydrocacbin • NIOSH method 1500
26. n-octan • NIOSH method 1500
27. Xyanua • MASA 808
28. PAHs • NIOSH method 5515
29. Cylohexan • NIOSH method 1500
30. n-heptan • NIOSH method 1500
31. Cl2 • TCVN 4877-89;

• MASA 202

32. HF • MASA 809;

• MASA 205;

• MASA 203F;

• NIOSH method 7906

33. HCN • NIOSH method 6017;

• NIOSH method 6010

34. H3PO4 • NIOSH method 7908
35. H2SO4 • NIOSH method 7908
36. HBr • NIOSH method 7907
37. HNO3 • NIOSH method 7907
38. HCl • NIOSH method 7907
39. Ni • ASTM D4185-96;

• NIOSH method 7300;

• OSHA method ID 121

40. Hg • ISO 6978-92;

• NIOSH method 6009;

• OSHA method ID 140

• US EPA method IO-5

41. Mn • OSHA method ID 121;

• ASTM D4185-96

42. As • OSHA method ID 105
43. Cd • ASTM method D4185-96;

• NIOSH method 7048

44. Cr (VI) • OSHA method ID 215;

• NIOSH method 7600

45. Asin (AsH3) • NIOSH method 6001
46. Tổng bụi lơ lửng (TSP) • TCVN 5067:1995
47. PM10 • 40 CFR part 50 method appendix J;

• AS/NZS 3580.9.7:2009;

• AS/NZS 3580.9.6:2003;

• MASA 501

48. PM2,5 • 40 CFR Part 50 method Appendix L;

• AS/NZS 3580.9.7:2009;

• MASA 501

49. Pb • TCVN 5067:1995;

• ASTM D4185-96;

• NIOSH method 7300;

• NIOSH method 7301;

• NIOSH method 7302;

• NIOSH method 7303;

• NIOSH method 7082;

• NIOSH method 7105

50. Tổng polyclobiphenyl (PCB) • US EPA method TO-9A
51. Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) • US EPA method TO-9A
52. Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) • US EPA method TO-9A
53. Các thông số khí tượng (hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất) • QCVN 46:2012/BTNMT
 1. b) Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2

STT Thông số Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp
1. SO2 • TCVN 5971:1995;

• TCVN 7726:2007;

• MASA 704A;

• MASA 704B

2. CO • TCVN 5972:1995;

• TCVN 7725:2007;

• IS 5182-10 (1999) (Không áp dụng mục 3);

• MASA 128

3. NO2 • TCVN 6137:2009;

• MASA 406

4. O3 • TCVN 6157:1996;

• TCVN 7171:2002;

• MASA 411

5. H2S • MASA 701
6. NH3 • TCVN 5293:1995;

• MASA 401

7. Benzen • ASTM D 3686-95;

• ISO 16017-1:2000;

• MASA834;

• NIOSH method 1501

8. Toluen • ASTM D 3686-95;

• ISO 16017-1:2000;

• MASA 834;

• NIOSH method 1501

9. Xylen • ASTM D 3686-95;

• ISO 16017-1:2000;

• MASA 834;

• NIOSH method 1501;

10. Styren • ISO 16017-1:2000;

• NIOSH method 1501

11. Acetonitril • NIOSH method 1606
12. Benzidin • NIOSH method 5509
13. Naphtalen • OSHA method 35
14. Acetaldehyde • NIOSH method 2538
15. Anilin • NIOSH method 2002
16. Cloroform • NIOSH method 1003
17. Formaldehyt • NIOSH method 2541;

• NIOSH method 3500;

• OSHA method 52

18. Tetracloetylen • US.EPA method TO-17;

• NIOSH method 1003

19. Vinyl clorua • USEPA method TO-17;

• NIOSH method 1007

20. Phenol • NIOSH method 3502;

• NIOSH method 1501;

• OSHA method 32

21. CH4 • MASA 101;

• ASTM 1945

22. Mercaptan (tính theo Methyl mercaptan) • ASTM D2913 – 96(2007);

• MASA 118

23. Acrylonitril • NIOSH method 1604
24. Acrolein • NIOSH method 2501
25. Hydrocacbin • NIOSH method 1500
26. n-octan • NIOSH method 1500
27. Xyanua • MASA808
28. PAHs • NIOSH method 5515
29. Cylohexan • NIOSH method 1500
30. n-heptan • NIOSH method 1500
31. Cl2 • TCVN 4877-89;

• MASA202

32. HF • MASA 809;

• MASA 205;

• MASA 203F;

• NIOSH method 7906

33. HCN • NIOSH method 6017;

• NIOSH method 6010

34. H3PO4 • NIOSH method 7908
35. H2SO4 • NIOSH method 7908;

• NIOSH method 7903

36. HBr • NIOSH method 7907
37. HNO3 • NIOSH method 7907
38. HCl • NIOSH method 7903;

• NIOSH method 7907

39. Ni • ASTM D4185-96;

• NIOSH 7 method 300

• OSHA method ID 121

40. Hg • ISO 6978-92;

• NIOSH method 6009;

• OSHA method ID 140

41. Mn • ASTM D4185-96;

• OSHA method ID 121

42. As • OSHA method ID 105
43. Cd • ASTM D4185-96;

• NIOSH method 7048

44. Cr (VI) • NIOSH method 7600;

• OSHA method ID 215

45. Asin (AsH3) • NIOSH method 6001
46. Tổng bụi lơ lửng (TSP) • TCVN 5067:1995
47. PM10 • 40 CFR part 50 method appendix J;

• AS/NZS 3580.9.7:2009;

• AS/NZS 3580.9.6:2003;

• MASA 501

48. PM2,5 • 40 CFR Part 50 method appendix L;

• AS/NZS 3580.9.7:2009;

• MASA 501

49. Pb • TCVN 5067:1995;

• NIOSH method 7300;

• NIOSH method 7301;

• NIOSH method 7302;

• NIOSH method 7303;

• NIOSH method 7082;

• NIOSH method 7105;

• ASTM D4185-96

50. Tổng polyclobiphenyl (PCB) • US EPA method TO-9A;

• US EPA method 1668B

51. Tổng dioxin/furan, PCDD/PCDF • US EPA method TO-9A
52. Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin, dl-PCB • US EPA method TO-9A;

• US EPA method 1668B

 1. Phương pháp quan trắc tiếng ồn
 2. a) Phương pháp quan trắc tiếng ồn: tuân theo TCVN 7878– Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường, gồm 2 phần TCVN 7878-1:2008và TCVN 7878-2:2010;
 3. b) Đối với tiếng ồn giao thông đường bộ, ngoài việc đo tiếng ồn thì phải xác định cường độ dòng xe (số xe/giờ) bằng phương pháp đếm thủ công hoặc thiết bị tự động. Phải tiến hành phân loại các loại xe trong dòng xe khi xác định cường độ dòng xe, gồm:

b.1) Mô tô, xe máy;

b.2) Ô tô con;

b.3) Xe tải hạng nhẹ và xe khách;

b.4) Xe tải hạng nặng và xe buýt.

 1. Phương pháp quan trắc độ rung: tuân theo TCVN 6963:2001 – Rung và chấn động – Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp – Phương pháp đo.

Điều 8. Xử lý kết quả quan trắc môi trường

 1. Kiểm tra kết quả: kiểm tra tổng hợp về tính hợp lý của kết quả quan trắc và phân tích môi trường. Việc kiểm tra dựa trên hồ sơ của mẫu (biên bản quan trắc tại hiện trường, biên bản giao và nhận mẫu, biên bản đo tại hiện trường, biểu ghi kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm,…) kết quả mẫu QC (mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn,…).
 2. Xử lý thống kê: căn cứ theo lượng mẫu và nội dung của báo cáo, việc xử lý thống kê có thể sử dụng các phương pháp khác nhau nhưng tối thiểu phải có các số liệu thống kê về giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, số giá trị vượt chuẩn.
 3. Đánh giá kết quả: so sánh, đối chiếu các kết quả quan trắc đã được kiểm tra, xử lý thống kê với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các thiết bị môi trường theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT được cung cấp bởi:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Hồ Chí Minh office
 • 76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tel: +84 (24). 66 870 870 | Fax: +84 (24). 62 557 416
Hà Nôi office:
 • Tầng 8, tòa nhà SanNam,  78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng,  Cầu giấy, Hà Nội
 • Tel : +84 (24). 85 871871  – Fax: +84 (24). 37 959 911
Hotline: 0948 870 870 (Mr. Long)  | 0926 870 870 (Mr. Lợi)  |  0948 870 871 (Mr. Dũng) 
Email: info@technovn.net – sales@furnilab.vn
Web: www.technovn.net |   www.technoshop.com.vn |   www.technoshop.vn | www.technovn.vn |www.furnilab.vn