LABCOLD

  • Tủ đông phòng thí nghiệm

    Tủ đông phòng thí nghiệm (2)

  • Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy

    Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy (6)

  • Tủ làm đá viên - đá nghiền

    Tủ làm đá viên - đá nghiền (6)

  • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm/ Vaccine

    Tủ lạnh bảo quản dược phẩm/ Vaccine (18)

  • Tủ lạnh phòng thí nghiệm

    Tủ lạnh phòng thí nghiệm (2)

  • Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy

    Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy (3)

  • Tủ lạnh và tủ đông 02 ngăn nhiệt độ chống cháy

    Tủ lạnh và tủ đông 02 ngăn nhiệt độ chống cháy (2)