HIQ

  • Giấy lọc 8”x10’’; giấy lọc 4”; chổi than cho bơm

    Giấy lọc 8”x10’’; giấy lọc 4”; chổi than cho bơm (4)

  • Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay thể tích lớn

    Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay thể tích lớn (17)

  • Trạm lấy mẫu bụi thể tích lớn TSP, PM 10; PM 2.5

    Trạm lấy mẫu bụi thể tích lớn TSP, PM 10; PM 2.5 (16)