Witeg

 • Pipet đơn kênh thay đổi thể tích

  Pipet đơn kênh thay đổi thể tích (7)

 • Pipet 08 kênh – thay đổi thể tích

  Pipet 08 kênh – thay đổi thể tích (3)

 • Pipet 12 kênh – thay đổi thể tích

  Pipet 12 kênh – thay đổi thể tích (3)

 • Bộ phân phối dung môi DISPENSER

  Bộ phân phối dung môi DISPENSER (7)

 • Bộ phân phối dung môi DISPENSER cho acid HF

  Bộ phân phối dung môi DISPENSER cho acid HF (3)

 • Bộ phân phối dung môi Dispenser Labmax airless

  Bộ phân phối dung môi Dispenser Labmax airless (6)

 • Buret tự động kỹ thuật số

  Buret tự động kỹ thuật số (2)