Behr

 • Bộ Soxhlet xác đinh béo

  Bộ Soxhlet xác đinh béo (3)

 • Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

  Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl (6)

 • Máy chưng cất SO2 - cất Cyanua - cất Phenol

  Máy chưng cất SO2 - cất Cyanua - cất Phenol (3)

 • Máy khuấy thủy phân

  Máy khuấy thủy phân (2)