Tag Archives: thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH Mục 9. QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH Điều 37. Thông số quan trắc Thông tư 24/2017/TT-BTNMT  Thông số quan trắc chất lượng trầm tích bao gồm: As, Cd, Pb, Zn,...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Mục 8. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Điều 33. Thông số quan trắc Thông tư 24/2017/TT-BTNMT  Thông số quan trắc môi trường đất bao gồm: độ ẩm, thành phần cấp hạt, pH, EC,...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC KHÍ THẢI Mục 7. QUAN TRẮC KHÍ THẢI Điều 28. Vị trí quan trắc Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Việc xác định vị trí và số lượng điểm quan trắc tuân theo US EPA method 1...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC NƯỚC THẢI  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MƯA Mục 5. QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MƯA Điều 21. Thông số quan trắc Thông tư 24/2017/TT-BTNMT :  Thông số quan trắc chất lượng nước mưa bao gồm: nhiệt độ, pH,...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN Mục 4. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN Điều 17. Thông số quan trắc Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : Thông số quan trắc môi trường nước biển bao gồm: nhiệt độ, pH,...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Mục 3. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Điều 13. Thông số quan trắc theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT :  Thông số quan trắc môi trường nước Thông tư 24/2017/TT-BTNMT...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Mục 2. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Điều 9. Thông số quan trắc theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT: Thông số quan trắc môi trường nước mặt lục...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG Mục 1. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG Điều 5. Thông số quan trắc Thông tư 24/2017/TT-BTNMT...  Xem chi tiết