KC Denmark

 • Đo lưu lượng

  Đo lưu lượng (2)

 • Lưới thu mẫu sinh vật

  Lưới thu mẫu sinh vật (12)

 • Dụng cụ lấy mẫu nước kiểu Ruttner

  Dụng cụ lấy mẫu nước kiểu Ruttner (4)

 • Dụng cụ lấy mẫu nước kiểu VANDORD

  Dụng cụ lấy mẫu nước kiểu VANDORD (3)

 • Thiết bị lấy mẫu đáy theo kiểu EKMAN

  Thiết bị lấy mẫu đáy theo kiểu EKMAN (3)

 • Thiết bị lấy mẫu trầm tích tấng sâu VANVEEN

  Thiết bị lấy mẫu trầm tích tấng sâu VANVEEN (7)