PG Instrument

 • Máy sắc ký lỏng cao áp (HPLC) - đầu dò UVVIS

  Máy sắc ký lỏng cao áp (HPLC) - đầu dò UVVIS (1)

 • Quang kế ngọn lửa

  Quang kế ngọn lửa (3)

 • Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS

  Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS (13)

 • Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (6)