Nabertherm

 • Lò nung cơ bản 1100 độ C, dòng LE

  Lò nung cơ bản 1100 độ C, dòng LE (4)

 • Lò nung 1100 độ C, cánh mở lật xuống, dòng L

  Lò nung 1100 độ C, cánh mở lật xuống, dòng L (12)

 • Lò nung 1100 độ C, cánh mở lên, dòng LT

  Lò nung 1100 độ C, cánh mở lên, dòng LT (12)

 • Lò nung 1200 độ C, cánh mở lật xuống, dòng L

  Lò nung 1200 độ C, cánh mở lật xuống, dòng L (13)

 • Lò nung 1200 độ C, cánh mở lên, dòng LT

  Lò nung 1200 độ C, cánh mở lên, dòng LT (12)

 • Lò nung 1300 độ C, cánh mở lật xuống, dòng L

  Lò nung 1300 độ C, cánh mở lật xuống, dòng L (6)

 • Lò nung 1300 độ C, cánh mở lên, dòng LT

  Lò nung 1300 độ C, cánh mở lên, dòng LT (6)

 • Lò nung tro hóa 1100 độ C, cửa lật xuống, dòng LV

  Lò nung tro hóa 1100 độ C, cửa lật xuống, dòng LV (8)

 • Lò nung tro hóa 1100 độ C, cửa mở lên, dòng LVT

  Lò nung tro hóa 1100 độ C, cửa mở lên, dòng LVT (8)

 • Lò nung 1100 độ C, với bộ gia nhiệt gắn trong Ceramic

  Lò nung 1100 độ C, với bộ gia nhiệt gắn trong Ceramic (4)

 • Lò nung 1100 độ C; 1200 độ C với cân và phần mềm

  Lò nung 1100 độ C; 1200 độ C với cân và phần mềm (8)