Organomation

  • Bộ cô chưng cất dung môi Solvent Evaporators với bình KD

    Bộ cô chưng cất dung môi Solvent Evaporators với bình KD (4)

  • Bộ cô mẫu bay hơi Nitrogen Nitrogen Evaporators

    Bộ cô mẫu bay hơi Nitrogen Nitrogen Evaporators (11)

  • Bộ tách chiết dung môi Solvent Extraction

    Bộ tách chiết dung môi Solvent Extraction (4)