Wildco

 • Bộ lưới thu sinh vật phù du Wisconsin Plankton Sampler

  Bộ lưới thu sinh vật phù du Wisconsin Plankton Sampler (9)

 • Dụng cụ lấy mẫu trầm tích hồ, đại dương Box Corer

  Dụng cụ lấy mẫu trầm tích hồ, đại dương Box Corer (1)

 • Đĩa Sechi - Buồng đếm sinh vật - Buồng đếm hồng cầu

  Đĩa Sechi - Buồng đếm sinh vật - Buồng đếm hồng cầu (6)

 • Gàu lấy mẫu bùn trầm tích tầng đáy kiểu Petile Ponar

  Gàu lấy mẫu bùn trầm tích tầng đáy kiểu Petile Ponar (4)

 • Gầu lấy mẫu dòng nước biển chảy nhanh Shipek

  Gầu lấy mẫu dòng nước biển chảy nhanh Shipek (1)

 • Gầu lấy mẫu sinh vật đáy (bottom sampler) kiểu Ekman

  Gầu lấy mẫu sinh vật đáy (bottom sampler) kiểu Ekman (6)

 • Gầu lấy mẫu tầng đáy kiểu Peterson; kiểu VanVeen

  Gầu lấy mẫu tầng đáy kiểu Peterson; kiểu VanVeen (2)

 • Lưới rà đáy thu mẫu sinh vật (Benthic scoops and sleds)

  Lưới rà đáy thu mẫu sinh vật (Benthic scoops and sleds) (3)

 • Sàng ray Sieve

  Sàng ray Sieve (7)

 • Thiết bị lấy mẫu nước Alpha Van Dorn loại dọc

  Thiết bị lấy mẫu nước Alpha Van Dorn loại dọc (7)

 • Thiết bị lấy mẫu nước Alpha Van Dorn loại ngang

  Thiết bị lấy mẫu nước Alpha Van Dorn loại ngang (7)