Kruess

 • Kính hiển vi

  Kính hiển vi (3)

 • Phân cực kế

  Phân cực kế (6)

 • Khúc xạ kế để bàn

  Khúc xạ kế để bàn (4)

 • Khúc xạ kế abbe

  Khúc xạ kế abbe (2)

 • Khúc xạ kế điện tử cầm tay

  Khúc xạ kế điện tử cầm tay (5)

 • Đo tỷ trọng

  Đo tỷ trọng (1)

 • Đo điểm nóng chảy

  Đo điểm nóng chảy (3)