Đèn HCL, D2, ống Graphite

  • Đèn HCL catot rỗng đơn nguyên tố Hollow Cathode Lamps (Single Element)

    Đèn HCL catot rỗng đơn nguyên tố Hollow Cathode Lamps (Single Element) (3)

  • Ống Graphite cho máy quang phô AAS

    Ống Graphite cho máy quang phô AAS (4)