YSI

  • Máy đo pH/ mV/ to/ ORP/ EC/ DO cầm tay hiện trường

    Máy đo pH/ mV/ to/ ORP/ EC/ DO cầm tay hiện trường (6)

  • Máy phá mẫu COD/ máy quang phổ COD

    Máy phá mẫu COD/ máy quang phổ COD (4)

  • Máy quang phổ phân tích chất lượng nước

    Máy quang phổ phân tích chất lượng nước (2)