vfh

Hình 3: bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số; model: IPM-FDS-2510

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh đồng thời