dsafs

Hình 2: Bộ điều khiển Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh đồng thời
Model: IPM-FDS-2510

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh đồng thời