dual-channel-dust-sampler-combo-sampler-500×500

Hình 1: Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh đồng thời Model: IPM-FDS-2510

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh đồng thời