microvolume_spectrometer_colibri_04

Hình 3: Màn hình cảm ứng Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein Model: Colibri

Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein