microvolume_spectrometer_colibri_02

Hình 2: Buồng tiêm mẫu Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein
Model: Colibri

Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein