microvolume_spectrometer_colibri_01

Hình 1: Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein
Model: Colibri
Hãng: BERTHOLD

Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein