pufheadx9z2cx2

Hình 2: Đầu lấy mẫu PUF Trạm lấy mẫu bụi PUF theo phương pháp TO-9A

Trạm lấy mẫu bụi PUF theo phương pháp TO-9A