f-1

Hình 1: Trạm lấy mẫu bụi PUF theo phương pháp TO-9A Model: PUF-2000/230

Trạm lấy mẫu bụi PUF theo phương pháp TO-9A