ad-bm-20-analytical-balance1

Hình 1: Cân phân tích vi lượng 06 số lẻ cho cân giấy lọc bụi PM2.5 Model: BM-20

Cân phân tích vi lượng 06 số lẻ cho cân giấy lọc bụi PM2.5