cf-970txyb6wx2

Hình 1: Bơm lấy mẫu bụi TSP theo tiêu chuẩn TCVN 5067:1995;  Model: CF-972T/230

Bơm lấy mẫu bụi TSP theo tiêu chuẩn TCVN 5067:1995