5a012fe2acf142af1be0

Hình 2: Bơm lấy mẫu bụi TSP theo tiêu chuẩn TCVN 5067:1995′ Model: TFIA-2

Bơm lấy mẫu bụi TSP theo tiêu chuẩn TCVN 5067:1995