wagtech-aquaflex-mfx50-2320j400x400

Hình 1: Bộ phân tích vi sinh hiện trường/ phòng thí nghiệm
Model: Aquaflex MFX50

Bộ phân tích vi sinh hiện trường