Tag Archives: Phương pháp thu mẫu sinh vật phù du ngoài hiện trường

Phương pháp thu mẫu ngoài hiện trường: Thu mẫu thực vật phù du (phytoplankton): Mẫu định tính (mục đích: xác định thành phần loài TVPD) Tại mỗi điểm thu mẫu dùng lưới vớt thực vật phù du với kích thước...  Xem chi tiết