Tag Archives: Máy sắc ký lỏng; sắc ký lỏng HPLC; máy HPLC; sắc ký lỏng cao áp; sắc ký lỏng hãng Water; sắc ký HPLC

Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC với đầu đò PDA  Model: Alliance e2695 Hãng sản xuất: Waters – Mỹ Lắp ráp tại Singapore  A. Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC Alliance e2695 bao gồm có các khối tích...  Xem chi tiết