Tag Archives: HỆ THỐNG UV_VIS

    Hệ thống UV_VIS 1 chùm tia Hệ thống UV_VIS 2 chùm tia.   Về hệ thống quang: Hệ thống 2 chùm tia và 1 chùm tia khác nhau về đường đi ánh sáng trước khi vào buồng đo...  Xem chi tiết