6153_08_750x518

Trạm quan trắc thời tiết khí tượng tự động có quạt Wireless Vantage Pro2 with Fan