6206f697e5e2dcdb81d9b9eef9f6422378598438

Thiết bị đo độ dẫn/ độ mặn/ độ dẫn suất/ TDS/ nhiệt độ hiện trường; Model: Pro30