maxresdefault

Hinh 2: Các model của máy Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC Model: TORCH

Máy đo tổng Cacbon TOC theo phương pháp UV/ Persulfate