model-9000-heated-probe_einstruments

Hình 1: Máy đo nhanh khí thải, khí cháy E9000 theo tiêu chuẩn EPA CTM-030 & CTM-034; Model: E9000 (code: E8500-OCN-0-12)

Máy đo nhanh khí thải, khí cháy E9000