01_02

Hình 4: Sơ đồ Hệ thống quan trắc khí thải ống khói nhà máy CEMS Measurement System

Hệ thống quan trắc khí thải ống khói nhà máy CEMS Measurement System