img_20180130_1521247

Hình 1: Bộ lấy mẫu VOCs khí thải theo theo phương pháp hấp thụ EPA 0030/0031 VOST

Bộ lấy mẫu VOCs khí thải theo theo phương pháp hấp thụ EPA 0030/0031 VOST