pm-2-5-sampler

Hình 1: Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh
Model: IPM-FDS-2.5µ/10µ

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh Model: IPM-FDS-2.5µ/10µ