591e9d01ae2fe30bdc27fec4

Hình 4: Hình ảnh lấy mẫu bụi PM10 ; PM2.5 môi trường xung quanh

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 xung quanh Model: IPM-FDS-2.5µ/10µ