Tag Archives: vi chiết pha rắn

Kỹ thuật vi chiết pha rắn SPE (SOLID PHASE EXTRACTION) 1.  Nguyên tắc của kỹ thuật vi chiết pha rắn SPE (solid phase extraction): Kỹ thuật vi chiết pha rắn SPE là quá trình phân bố của các chất giữa...  Xem chi tiết