Tag Archives: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Mục 3. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Điều 13. Thông số quan trắc theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT :  Thông số quan trắc môi trường nước Thông tư 24/2017/TT-BTNMT...  Xem chi tiết