a5d5_1_20141222115195803

Hình 1: Máy đo lưu tốc dòng chảy kênh kín bằng sóng siêu âm cho ống ≥1” (25mm) Model: DUFX1-D1

Máy đo lưu tốc dòng chảy kênh kín