support-band

Hình 1: Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein
Model: NanoEX

Máy quang phổ đo nông độ DNA, RNA, Protein